Główna Księgowa/Główny Księgowy

Data dodania: 13 marzec 2018Ogłoszenie: 6853

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Głównej Księgowej/Głównego Księgowego

I. OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM
• wykształcenie wyższe: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę na stanowisku głównego księgowego,
• wykształcenie średnie tzn. osoba która ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości, w tym 5 letnią praktykę na stanowisku głównego księgowego,
• znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów prawa dotyczących instytucji kultury oraz przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń społecznych,
• znajomość obsługi komputera ( m.in. program księgowy, finansowo – płacowy),
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
II. INNE WYMAGANIA
• predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, do organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej,
• gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
• dyspozycyjność,
• kreatywność i wysoka kultura osobista,
• zaangażowanie, odpowiedzialność i lojalność.
III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:
1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem, wraz z uzasadnieniem,
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
5. Aktualne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
8. Oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

VI. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko Główna księgowa/Główny Księgowy” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej do dnia 19.03.2018 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

V. INNE INFORMACJE
• Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie.
• Możliwość zatrudnienia od kwietnia 2018 r.

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon: ... Pokaż

Zobacz inne ogłoszenia użytkownika ( 10 )

Cena za darmo
Kategoria: Dam pracę
Typ oferty: Finanse, księgowość, prawo
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Wyświetleń: 384

Najczęściej oglądane:

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
© 2012 Bielskobialalokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.